ВИНАРНА СТАМБОЛОВО e част от изключително важна за икономиката на България група от компании и организации, която обединява десетки от най-модерните и значими предприятия в българската стратегическа промишленост, транспорта, хранително-вкусовата индустрия, а така също и редица финансови и застрахователни институции. Това позволява на компаниите в нашата бизнес общност да прилагат единна политика и практика по отношение на стратегиите за финансиране, застраховане, планиране, развитие, обновление и маркетинг, чрез които да запазват и разширяват своята водеща позиция в тези области в България.

 

Работейки в тясно сътрудничество със своите колеги от нашата огромна бизнес общност, ние получаваме възможност да създадем и ползваме единна платформа по отношение на доставката на суровини, достъпа до финансиране и ноу-хау, контрола върху разходите и създаването на дистрибуционни мрежи за обхващането на националния и международния пазар. Всички наши бизнес решения и икономически практики имат една обща и приоритетна цел - да поощряват и развиват икономиката на България и да бъдат в услуга на обществото и българските производители.